Regulamin

REGULAMIN NAJMU JACHTÓW

1.Warunki Najmu
1.1 Najemcą Jachtu może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada odpowiednie uprawnienia (tj. patent żeglarza jachtowego) oraz ważny dowód osobisty do okazania w dniu pobrania jachtu wraz z podpisaną umową i regulaminem jachtu.
1.2 Wynajęty jacht nie może być podnajęty lub odstąpiony innym osobą do użytkowania.
1.3 W czasie najmu jachtu Najmujący ponosi odpowiedzialność za powierzony mu jacht wraz z jego wyposażeniem.
1.4 Wynajmujący zobowiązuje się wydać jacht czysty ,sklarowany i sprawny technicznie.
1.5 Przekazanie jachtu odbywa się zawsze na przystani „Skarbek” w Iławie.
1.6 Wynajmujący przekaże jacht Najemcy w dniu wydania w godzinach od 16:00 do 18:00 lub w innym ustalonym wcześniej terminie.
1.7 Najemca zda jacht w ostatnim dniu czarteru w godzinach od 10:00 do 12:00 lub innym ustalonym terminie.
1.8 Najemca zda jacht czysty , sklarowany i sprawny technicznie.
1.9 Najemca jest zobowiązany zdać jacht w terminie. W razie opóźnienia zwrotu jachtu wynajmujący ma prawo doliczyć dodatkowy czynsz za każdą godzinę opóźnienia 50zł. Naliczane do 5 godzin opóźnienia.
1.10 W razie opóźnienia zwrotu jachtu przez Najemcę, powyżej 5 godzin za każdy dzień dzień opóźnienia. Najemca zapłaci dodatkowy czynsz dobową stawkę najmu jachtu oraz pokryje koszta wynikłych z odwołania następnego najmu jachtu.
1.11 W przypadku awarii bądz wypadku Najemca niezwłocznie poinformuje o tym zdażeniu Wynajmującego i zastosuje sie do jego poleceń.
1.12 Żadna naprawa nie może być wykonana bez zgody i wiedzy Wynajmującego.
1.13 Jacht posiada ubezpieczenie OC, AC, NNW zwalniające Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem m.in.:
– umyślnego uszkodzenia jachtu, spowodowaniem uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, z nieprawidłowego, nie zgodnego ze sztuką żeglarską użytkowania jachtu.
– uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych
– uszkodzenia jachtu w razie przekroczenia przepisów o ruchu wodnym
– bądź szkód wyrządzonych w czasie prowadzenie jachtu bez wymaganych uprawnień do prowadzenia jachtu.
1.14 W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia jachtu lub jego wyposażenia Najemca zobowiązany jest do pokrycia strat w pierwszej kolejności z kaucji która pobierana jest w dniu przekazania jachtu.
1.15 Jeżeli zaistniałe szkody zakwalifikują się w zakresie AC lub OC wstrzymuje się wypłatę kaucji do czasu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Udział własny obciąża Najemcę.
1.16 W przypadku niestwierdzenia w/w zdarzeń, nastąpi zwrot kaucji
1.17 Na jacht można zabierać zwierzęta domowe po wcześniejszym dokonaniu opłaty doliczanej do całkowitego czynszu najmu jachtu.
1.18 Za zniszczenia spowodowane przez zwierzęta Najemca ponosi odpowiedzialność finansową .
1.19 W razie szkód wyrządzonych z winny Najemcy przekraczających wpłaconą kaucję, a nie podlegających pod ubezpieczenie. Wynajmujący ma prawo domagać się od Najemcy wyrównania kosztów wynikających z naprawy bądź uzupełnienia wyposażenia Jachu.

2. Kaucja i Płatności
2.1 Najemca zapłaci Wynajmującemu za najem jachtu w następujący sposób:
– Zaliczka na poczet najmu jachtu 40% całkowitego kosztu czynszu najmu będzie dokonana w terminie do 7 dni od podpisania umowy. Potwierdzeniem rezerwacji terminu najmu jachtu uważa się wpłatę „ Zaliczki ” na konto Wynajmującego.
– Pozostała część kwoty 60% całkowitego kosztu czynszu najmu jachtu płatna do 7 dni przed wydaniem jachtu na konto Wynajmującego bądź kartą w dniu wydania jachtu. Jacht nie zostanie wydany Najemcy do czasu zapłaty pełnej kwoty czynszu za Najem.
2.2 Dniem zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego .
2.3 Wpłaty należy dokonać na rachunek Tempesta SANDANTER BANK POLSKA S.A. Oddział w Malborku
90 1090 1098 0000 0001 3705 2553 w tytule wpisując ・ NAJEM JACHTU oraz swoje IMIĘ I NAZWISKO
2.4 Najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości 800zł gotówką w dniu pobrania Jachtu. Kaucja zostanie zwrócona w całości w dniu oddania jachtu, jeżeli nie zostaną stwierdzone szkody bądź braki wyposażenia Jachtu według protokołu ,zdawczoodbiorczego.
2.5 W przypadku nieuiszczenia zaliczki w terminie, Umowa Najmu Jachtu ulega rozwiązaniu.

3. Rezygnacja z czarteru
W razie rezygnacji Najemcy z najmu jachtu Wynajmujący zatrzymuje:
3.1 Rezygnacja z Najmu do 30 dni przed wyznaczonym terminem 50% wpłaconej zaliczki.
3.2 Rezygnacja między 30 a 15 dniem potrąca się 100% wpłaconej zaliczki
3.3 Rezygnacja później niż do 15 dnia przed rozpoczęciem czarteru 100% wpłaconej opłaty za Najem jachtu.
3.4 Wynajmującemu przysługuje prawo odstąpienia o umowy w przypadku:
-wystąpienia siły wyższej(warunki pogodowe, zniszczenie lub uszkodzenia jachtu), uniemożliwiającego jego przygotowania do wydania w terminie określonego umową.
3.5 Najemcy przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy:
– w razie wystąpienia siły wyższej (warunki pogodowe)

4. Opłaty dodatkowe
– 40% przy czarterach do 2 dób włącznie, 20% do 4 dób włącznie
– toaleta chemiczna – 50zł
– opróżnienie toalety chemicznej – 100zł
– niesklarowany jacht (sprzątanie jachtu) – 100zł
– zwierzę na jachcie – 350zł
– ponad standardowe sprzątanie (pranie tapicerki) -150zł

5. Zniżki
– 5% – studenci w maju i wrześniu
– dla stałych klientów
-5% pierwszy sezon
-10% drugi sezon
-15% trzeci sezon
– 5%- za drugi tydzień czarteru
– 10%- wczesna rezerwacja do 1 lutego
Zniżki sumują się, jednak maksymalna możliwa zniżka wynosi: 15%

6. Dodatkowe informacje
– serwis na Jezioraku
– pełna butla gazowa 3kg
– naładowany akumulator
– 5 litrów paliwa

Masz jakiekolwiek pytanie?

Chętnie odpowiemy na każde

zapraszamy do kontaktu